Sąd Najwyższy po raz drugi przełożył posiedzenie składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 dotyczącej tzw. kredytów frankowych.

Nowy termin tego posiedzenia to 11 maja 2021 r. godz. 10.

Sąd Najwyższy jako jedna z przyczyn wskazał, że na dzień 29 kwietnia 2021 TSUE zapowiedział wydanie orzeczenia w sprawie C-19/20 zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Poinformował również, że wyrok TSUE może utworzyć istotny kontekst interpretacyjny dla zadanych Izbie Cywilnej pytań.

Sąd Najwyższy niejako analogicznie do sądów powszechnych zdaje się czekać na rozstrzygnięcie, na którym można by oprzeć swoje stanowisko. Jak można zauważyć, od czasu wyznaczenia pierwotnego terminu podjęcia uchwały przez SN znaczna cześć sądów powszechnych wstrzymuje się z podjęciem czynności kończących sprawy w oczekiwaniu na tą właśnie uchwałę.

Zachowanie SN może jednak dziwić, bowiem w pierwszej kolejności zaplanowane rozstrzygnięcie ma dotyczyć interpretacji prawa krajowego, do dokonywania której uprawnione są wyłącznie sądy krajowe. Po wtóre zaś pytanie prejudycjalne Sądu Okręgowego w Gdańsku zostało wystosowane na długo przed tym jak SN wyznaczył termin posiedzenia składu Izby Cywilnej – bowiem miało to miejsce 16 stycznia 2020 r.

Miejmy nadzieję, że SN w nowo wyznaczonym terminie w oparciu o dotychczasowe orzeczenie TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 oraz orzeczenie, które ma zapaść 29 kwietnia 2021 r., podejmie się wydania uchwały odpowiadającej na problem opóźniający pracę sądów w całej Polsce i nie będzie czekał na zakończenie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE kolejnych analogicznych spraw. Bowiem w dalszym ciągu nierozpoznane zostają zapytania Sądu Rejonowego dla Warszawy- Woli (C-198/20 oraz C-212/20).