Czasami skokowy wzrost kursu franka szwajcarskiego w 2015 r. po uwolnieniu waluty powodował po stronie klienta banku brak możliwości obsługi kredytu. W takich sytuacjach bank może wypowiedzieć umowę i skierować sprawę do windykacji. Wiążą się z tym dwa zagadnienia. 

  1. Prawidłowe wypowiedzenie – dla prawidłowości wypowiedzenia umowy przez bank (art. 75c prawa bankowego) konieczne jest wcześniejsze wezwanie kredytobiorcy do dokonania spłaty wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych – bez spełnienia tego wymogu wypowiedzenie umowy przez bank jest nieskuteczne.
  2. Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) – jest to pismo banku, które zastępowało wyrok sądu. Dla wszczęcia egzekucji komorniczej i np. zlicytowania kredytowanej nieruchomości wystarczające było nadanie przez sąd takiemu dokumentowi klauzuli wykonalności. Klauzula ta nadawana była niemalże automatycznie bez kontroli merytorycznej. Kredytobiorca mógł dowiedzieć się o wydaniu bankowego tytułu egzekucyjnego faktycznie dopiero w piśmie od komornika informującym o wszczęciu egzekucji. W takim wypadku jedyną możliwością obrony kredytobiorcy było złożenie przez niego w sądzie i opłacenie tzw. powództwa przeciwegzekucyjnego. Z uwagi na uciążliwość takiej metody egzekucji i pozbawienie klienta banku możliwości obrony przed wszczęciem egzekucji, na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego od sierpnia 2016 r. banki już nie mają prawa wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych. Od tej daty bank podobnie jak każdy inny podmiot musi uzyskać wyrok sądowy aby wszcząć przeciwko klientowi egzekucje komorniczą. Jednak BTE wydane przed sierpniem 2016 r. pozostają w mocy i egzekucje prowadzone na ich podstawie toczą się legalnie. Można od nich złożyć powództwo przeciwegzekucyjne.
Wypowiedzenie umowy przez bank – kredyt frankowy