Kredyty frankowe możemy podzielić na dwa rodzaje – kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany.

Kredyt indeksowany – jego wartość została wyrażona w umowie w złotych dlatego wysokość kredytu w PLN jest znana kredytobiorcy w chwili zawierania umowy. Kredyt wypłacany jest również w złotych, jednakże z chwilą jego wypłaty przez bank, saldo zadłużenia kredytobiorcy zostaje przeliczone na CHF wedle kursu kupna CHF (najczęściej zgodnie z tabelami Banku) w dniu wypłaty kredytu lub jego transzy. Indeksacji poddawane są również raty kredytu spłacane przez kredytobiorców. Mechanizm indeksacji jest analogiczny, w dniu wymagalności raty kredytowej bank przelicza ratę kredytu księgowaną w CHF na złote po kursie sprzedaży CHF wyznaczanym w wewnętrznej tabeli banku.

O kredycie denominowanym przeczytasz tutaj: kredyt denominowany