Oddalenie roszczenia mBank w sprawie o zapłatę z umowy frankowej

Kredyty frankowe wyroki mbank – szczegóły

Mamy przyjemność ogłosić, że z sukcesem zakończyła się kolejna sprawa frankowa prowadzona przez naszą kancelarię. 21 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa mBanku przeciwko kredytobiorcy frankowemu, który zaprzestał spłaty kredytu, wydał wyrok oddalający powództwo w całości (sygn. akt I C 795/18). 

Istotne w sprawie jest, że orzeczenie o tym kształcie zostało wydane przez SSO Jacka Bajak, który do tej pory nie uznawał abuzywności klauzul przeliczeniowych zawartych w umowach banku wskazując, że mimo iż bank miał możliwość dowolnego regulowania wysokości kursów w swoich tabelach, to kursy te faktycznie były rynkowe (por. np. wyrok z 19 lutego 2020 r. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/chf/154505000000303_I_C_000505_2019_Uz_2020-03-13_001). 

Orzeczenie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym toteż nie znamy jeszcze motywów rozstrzygnięcia, w szczególności czy sąd opowiedział się za całkowitą nieważnością umowy czy też jej odfrankowaniem. Zostanie to wyjaśnione po doręczeniu stronom pisemnego uzasadnienia zapadłego wyroku. 

Nasze wideo dot. spraw frankowych

odfrankowanie umowy frankowej, unieważnienie umowy frankowej
Frankowicz w sądzie
Działania kancelarii frankowej przed pozwaniem banku