W latach 2005 – 2008 Getin Bank był jednym z liderów wśród banków udzielających kredyty indeksowane frankiem szwajcarskim. Do dzisiaj w swoim portfelu posiadają ponad 8,9 miliarda złotych zobowiązań klientów z tytułu udzielonych kredytów walutowych.

kredyt-frankowy-getin-bank-1
Kredyt frankowy Getin Bank – raport

Getin Bank – sytuacja finansowa

Bank z całą pewnością spodziewa się kolejnych pozwów a w konsekwencji przegranych spraw z kredytobiorcami. W swoim raporcie za III kwartał 2020 r. wskazał: „W związku ze wspomnianym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Bank ocenia, iż przepływy pieniężne z portfela kredytów hipotecznych indeksowanych do walut obcych, mogą nie być w pełni odzyskane oraz może powstać po stronie Banku zobowiązanie do wypływu środków pieniężnych, w wyniku czego (…) oszacował i rozpoznał rezerwę w oparciu o podejście o charakterze portfelowym na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą w kwocie 169,6 mln złotych.

Łącznie z rezerwami na spory sądowe związane z tego typu kredytami istniejące na dzień 30 września 2020 roku, utworzone przez Bank rezerwy wynoszą 198,9 mln złotych.” Już teraz zarząd Getin Noble Bank zdaje sobie sprawę z konieczności tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania wobec swoich klientów. Kredytobiorcy Getin Noble Bank w swoich umowach kredytowych posiadają bowiem niedozwolone klauzule, które mogą spowodować nieważność ich umów. Przewidują one stosowanie przez bank własnych tabel do obliczania kwoty zobowiązania klienta. W zależności od tego, z którego roku jest umowa mogą one być zapisane w różny sposób, jednak istota jest zawsze ta sama – dowolność banku w ustalaniu kursu walutowego.

Chcesz skorzystać z bezpłatnej analizy?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania.

Klauzule abuzywne (niedozwolone) – kredyt frankowy Getin Bank (Getin Noble Bank)

W umowach kredytowych dawnego Getin Banku znajdują się następujące postanowienia abuzywne:

⦁ „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz „Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego” zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.”
⦁ „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczna do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów- obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”
⦁ „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

Kredytobiorcy posiadający takie lub podobne zapisy w umowie mogą liczyć na zwrot od banku części kwot spłacanego kredytu oraz doprowadzić do uznania samej umowy za nieważną. Szczegółowe wyliczenia każdorazowo będą indywidualne i uzależnione od stanu kredytu klienta.

Unieważnienie umowy frankowej – kredyt frankowy Getin Bank

Do jednych z największych sukcesów naszej kancelarii należy wygrana z Getin Noble Bankiem na kwotę ponad 4,2 mln złotych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W wyroku z dnia 24 czerwca 2020 r. sąd uznał umowę kredytu frankowego Getin Bank za nieważną w całości dzięki czemu kredytobiorcy nie musieli spłacać już kolejnych rat. Warto wskazać, że pierwotna kwota udzielonego kredytu wynosiła jedynie 2 mln zł. Sąd w orzeczeniu stwierdził, że umowa zawierająca postanowienia abuzywne nie wiąże stron a tym samym kredytobiorcy nie są zobowiązani do spłaty w przyszłości tak wysokiej kwoty.