21 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie o sygn. akt I C 751/17 wydał wyrok w którym stwierdził nieważność umowy kredytu CHF – umowy zawartej przez kredytobiorców z BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.).

Kancelaria Frankowicze Wrocław, Opole
Kancelaria Frankowicze Wrocław, Opole.

Opinia UOKiK w sprawie kredytu indeksowanego frankiem szwajcarskim w umowie BRE Banku

Sprawa o zapłatę niespłacanego kredytu frankowego trafiła przed oblicze Sądu Okręgowego w Opolu w 2017 r. W owym czasie orzecznictwo frankowe nie było wykrystalizowane. Pozwani frankowicze z Opola w obronie podnosili abuzywność klauzul przeliczeniowych oraz klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie. Sąd zdecydował się na skierowanie zapytania w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Opinia okazała się przychylna dla frankowiczów, mieszkających nieopodal Wrocławia.

Stwierdzenie nieważności umowy w całości – brak podstaw do zapłaty

Sąd Okręgowy w Opolu zgodnie z opinią UOKiK stwierdził iż w umowie znajdują się klauzule abuzywne. Do sądu należała dalsza decyzja, tj. czy umowę należało „odfrankowić” czyli przeliczyć na nowo jako kredyt złotówkowy oprocentowany LIBORem czy też unieważnić w całości. SO w Opolu opowiedział się za całkowitą nieważnością umowy.

Sprzedaż zobowiązania do funduszu sekurytyzacyjnego

W tym przypadku stwierdzenie nieważności umowy wiąże się też z dodatkowym skutkiem prawnym ponieważ niniejsza sprawa była o tyle inna od standardowych spraw frankowych, że powodem nie był bank bezpośrednio a podmiot który kupił od banku niespłacony kredyt. W takim wypadku stwierdzenie nieważności umowy powoduje również bezskuteczność umowy cesji wierzytelności, skoro dotyczyła ona długu wynikłego z umowy a nie długu wynikłego z obowiązku zwrotu kwoty wypłaconej przez bank tytułem nieważnej umowy kredytu. Jeśli doszłoby do „odfrankowania” umowy sprzedaż byłaby skuteczna. 

„Orzeczenie Sądu Okręgowego w Opolu wpisuje się w szerszy trend” komentuje pełnomocnik pozwanych r.pr. Magdalena Pledziewicz: „Jeszcze rok temu rozbieżność w orzecznictwie odnośnie skutków stwierdzenia abuzywności klauzul umownych w kredytach frankowych była o wiele większa. Obecnie, po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy 11 grudnia 2019 r. iż takie umowy powinny być unieważniane a nie „odfrankowywane” możemy zaobserwować wyraźny trend do unieważniania umów frankowych. Z drugiej strony istnieje jeszcze spora grupa sędziów, którzy orzekają brak związania stron jedynie abuzywnymi klauzulami. Na całkowitą jednomyślność w orzecznictwie przyjdzie nam jeszcze poczekać”.